fbpx

Deklaracja dostępności -

Deklaracja dostępności

Centrum Medyczne doktorA zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Medyczne doktorA w Warszawie.

Data publikacji strony internetowej: 2014-03.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-05-08.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte i zielone litery),
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • strona posiada wyszukiwarkę oraz mapę serwisu.

Wygląd strony:

 • WCAG 2.0,
 • HTML 5,
 • tytuły stron prawidłowo wdrożone w całym serwisie, każda strona posiada swój własny tytuł stworzony w oparciu o jeden ustalony wzorzec,
 • nagłówki zostały prawidłowo wdrożone,
 • fokus oraz tabindex – prawidłowo wdrożone,
 • nawigacja za pomocą klawisza Tab,
 • pułapki klawiaturowe wykluczone.

Na stronie występują poniższe niezgodności:

 • zamieszczone na stronie niektóre zdjęcia i grafiki nie posiadają opisu alternatywnego,
 • niektóre materiały video nie posiadają audiodeskrypcji oraz/lub napisów,
 • brak mechanizmu umożliwiającego pominięcie bloków treści powtarzanych na wielu stronach internetowych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-05-12. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Problemy z dostępnością cyfrową tej strony internetowej lub zamieszczonych na niej treści prosimy zgłaszać na adres e-mail doktora@doktora.pl lub telefonicznie +48 22 205 08 01.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna

Otoczenie Budynku

Budynek zlokalizowany jest przy ul. Trakt Brzeski 57b/3 w Warszawie. W pobliżu placówki znajduje się przystanek autobusowy. Obiekt posiada własne parkingi wraz z wyznaczonym miejscem dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność wejścia do budynku

Wjazd na teren Centrum Medycznego doktorA odbywa się przez ogólnodostępną bramę bez zamontowanych szlabanów. Na terenie parkingu znajduję się przy samym wejściu oznaczone miejsce dla osób niepełnosprawnych. Cały teren parkingu jest utwardzony. Miejsca parkingowe znajdują się przed jak i za budynkiem. Parking oznaczony jest znakami pionowymi oraz poziomymi. Dojazd na miejsca parkingowe za budynkiem jest oznakowany przy pomocy tablicy świetlnej. Dla pacjentów i osób towarzyszących dostępne jest wejście do budynku posiadające automatycznie otwieranie drzwi. Przed wejściem do budynku nie występują bariery takie jak stopnie.

Dostępność wejścia na teren przychodni

Po wejściu do budynku możliwe są 2 drogi dotarcia do przychodni. Pacjent ma możliwość wjazdu windą na 2 piętro czyli poziom rejestracji oraz kolejno w razie potrzeby na 3 piętro. Drugim sposobem dotarcia do placówki jest wejście klatką schodową, na której znajdują się zamontowane poręczę zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi. Na początku biegu poręczy zamontowana jest tabliczka z napisem w alfabecie Braille’a. Na klatce schodowej mieszczą się spoczniki, a cały bieg schodów ma zamontowane automatyczne oświetlenie. Schody posiadają również pasy kontrastujące.

Dostępność rejestracji, korytarzy i toalet

Rejestracja zlokalizowana jest na 2 piętrze, do której można dotrzeć przy pomocy windy oraz schodów. Na rejestracji znajdują się zamontowane mikrofony wraz z pętlami indukcyjnymi do lepszego komunikowania się z pacjentami. Dla osób ze szczególnymi potrzebami dostępne są korytarze, gabinety lekarskie oraz toalety na każdym z pięter. Korytarze są przestronne i umożliwiają poruszanie się osób z niepełnosprawnością , nie posiadają progów. W korytarzach na każdym z pięter zlokalizowane są krzesła dostępne dla pacjentów oraz osób towarzyszących. Na piętrze rejestracji w korytarzu zlokalizowany jest ogólnodostępny przewijak. Każde z pięter posiada toalety dla pacjentów, w tym dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością. W toalecie dedykowanej dla osób niepełnosprawnych zamontowany jest system powiadomienia o zagrożeniu. Każde z pięter posiada automatyczną stację do dezynfekcji rąk.

Dostępność poruszania się po placówce

W windzie zostały zastosowane przyciski z użyciem alfabetu Braille’a. Przycisk przywołujący windę posiada oznaczenie Braille’a z informacją na którym piętrze znajduje się osoba. W windzie brak informacji głosowej na którym piętrze znajduje się kabina. Placówka zapewnia dostęp alternatywny w postaci pomocy przez pracownika ośrodka. W sposób głosowy personel udziela informacji na temat rozmieszczenia pomieszczeń. Pomieszczenia posiadają plakietki z numeracją gabinetów w dużym rozmiarze. Osoby z ograniczoną możliwością samodzielnego poruszania się mogą skorzystać z wózka inwalidzkiego dostępnego w placówce. W całej placówce rozmieszczone są piktogram z napisami w języku Braille’a. Piktogramy te informują o:

 • dostępności windy oraz numerze piętra
 • schodach
 • lokalizacji rejestracji placówki

Dodatkowo na pochwytach na klatce schodowej umieszczone są tabliczki informując w języku Braille’a o piętrze oraz kierunku wejścia.

Procedura korzystania przez osobę ze szczególnymi potrzebami z psa asystującego i ewentualne uzasadnione ograniczenia

Istnieje możliwość wstępu do budynku z psem asystującym z wyłączeniem pomieszczeń wymagających zachowania warunków podwyższonego reżimu epidemiologicznego. Pies asystujący to pies odpowiednio wyszkolony i specjalnie oznaczony, który ułatwia osobie z niepełnosprawnością aktywne uczestnictwo w życiu społecznym. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprzęż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Jeśli właściciel psa poruszając się, chciałby skorzystać z pomocy pracownika, pracownik ten powinien zająć miejsce z przeciwnej strony niż pies. Należy pamiętać aby zawsze iść przed właścicielem psa lub w inny uzgodniony z właścicielem psa sposób. Pracownik na prośbę właściciela może podać wodę dla psa asystującego.

Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób

Na korytarzach umieszczone są piktogramy z ukazaną drogą ewakuacyjną. Osoba która zauważy sytuację zagrażającą życiu zobowiązana jest niezwłocznie zawiadomić Rejestrację doktora, Dyrektora Medycznego lub Kierownika Przychodni. W Przypadku wystąpienia pożaru, ulatniania gazu bądź awarii prądu stosuje się dotychczasowe procedury występujące w Centrum Medycznym doktora. Placówka by zapewnić możliwość ewakuacji i uratowania życia posiada:

 • Gaśnice:
  • Na parterze przy drzwiach wejściowych
  • Na II i III piętrze w korytarzu
 • Hydranty znajdujące się na II i III piętrze w korytarzu
 • Przyciski uruchamiające oddymianie znajdujące się na klatkach schodowych
 • Wyłącznik prądu znajdujący się przy rejestracji

Ustawienia

Czcionka
Kontrast